สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Solar Eclipse)

สุริยุปราคาผสม

นี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคาอีกรูปแบบแบบเต็มดวงอีกรูปแบบหนึ่งและสุริยุปราคาแบบวงแหวนในเวลาเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนตัวมาอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์และของดวงอาทิตย์มีขนาดเกือบเท่ากัน จึงทำให้เกิดเงามืดและเงา antumbra ของดวงจันทร์ทอดลงมาสูโลก ซึ่งทำให้คนในโลกบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง และอีกในบางส่วนของโลกจะเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน จึงมีคนเรียกการเกิดเหตุสุริยุปราคาแบบนี้ว่า annular-total eclipse