Category: วิธีการดูสุริยุปราคา

สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Solar Eclipse)

สุริยุปราคาผสม

นี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคาอีกรูปแบบแบบเต็มดวงอีกรูปแบบหนึ่งและสุริยุปราคาแบบวงแหวนในเวลาเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนตัวมาอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์และของดวงอาทิตย์มีขนาดเกือบเท่ากัน จึงทำให้เกิดเงามืดและเงา antumbra ของดวงจันทร์ทอดลงมาสูโลก ซึ่งทำให้คนในโลกบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง และอีกในบางส่วนของโลกจะเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน จึงมีคนเรียกการเกิดเหตุสุริยุปราคาแบบนี้ว่า annular-total eclipse

สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)

Partial Solar Eclipse

เป็นการเกิดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการ เกิดจากตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ไม่ได้อยู่แถวเส้นตรงเดียวกันระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาทำให้เห็นแต่เงาบางส่วนของดวงจันทร์ที่ทอดผ่านพื้นผิวโลก ซึ่งทำให้เราเห็นดวงจันที่มีลักษณ์เป็นดวงจันทร์เสี้ยว และดวงอาทิตย์มีลักษณะเว้าแหว่งสามารถที่จะมองเห็นได้ตลอดการเกิดตามเส้นทางที่เกิดสุริยุปราคาวงแหวน หรือสุริยุปราคาเต็มดวง

ตัวอย่างการเกิดดูสุริยุปราคาทั่วโลก

ในช่วงเวลาหน่อยของประเทศจีนในช่วงเวลา 14 พฤศจิกายน 2555 ของปะเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าสุริยะคราส ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555  โดยครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณ์เต็มดวง หรือเรียกว่า Total Solar Eclipse โดยจะเห็นที่ประเทศจีนเท่านั้นประเทศไทยเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นเพราะแนวทางคราสเต็มดวงจะเคลื่อนที่พาดผ่านทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียและทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะสามารถเห็นได้จากทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นสถานที่เหมาะแก่การสังเกตปรากฏการณ์การนี้ โดยระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่เริมต้นจนจบเป็นเวลายาวนานถึง 3.1 ชั่วโมงปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เมื่อเงาของดวงจันทร์มาเคลื่อนทับพื้นผิวโลก ครั้งนี้เกิดในเวลา 2.30 ตามเวลาในประเทศส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงามืดของดวงจันทร์เคลื่อนที่มาสัมผัสกับผิวโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03:35 น เงามือนี้จะพาดไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตั้งฐานสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงคือบริเวณเมืองแคนส์ (Cairns) เงามืดนี้จะกินพื้นที่กว้างไปถึง 30 กิโลเมตรก่อนที่เงามืดจะสิ้นสุดเคลื่อนออกในมหาสมุทรบริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี เวลา 06:48 และจบการเกิดสุริยุปราคาในเวลา07:46

สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)

total eclipse

ในช่วงเวลาหน่อยของประเทศจีนในช่วงเวลา 14 พฤศจิกายน 2555 ของปะเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าสุริยะคราส ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555  โดยครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณ์เต็มดวง หรือเรียกว่า Total Solar Eclipse โดยจะเห็นที่ประเทศจีนเท่านั้นประเทศไทยเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นเพราะแนวทางคราสเต็มดวงจะเคลื่อนที่พาดผ่านทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียและทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะสามารถเห็นได้จากทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นสถานที่เหมาะแก่การสังเกตปรากฏการณ์การนี้ โดยระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่เริมต้นจนจบเป็นเวลายาวนานถึง 3.1 ชั่วโมง ปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เมื่อเงาของดวงจันทร์มาเคลื่อนทับพื้นผิวโลก ครั้งนี้เกิดในเวลา 2.30 ตามเวลาในประเทศส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงามืดของดวงจันทร์เคลื่อนที่มาสัมผัสกับผิวโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03:35 น เงามือนี้จะพาดไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตั้งฐานสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงคือบริเวณเมืองแคนส์ (Cairns) เงามืดนี้จะกินพื้นที่กว้างไปถึง 30 กิโลเมตรก่อนที่เงามืดจะสิ้นสุดเคลื่อนออกในมหาสมุทรบริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี เวลา 06:48 และจบการเกิดสุริยุปราคาในเวลา07:46

สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)

Annular Solar Eclipse

สุริยุปราคาวงแหวน เกิดขึ้นจากที่ดวงจันทร์มีวงโคจรที่ค่อนข้างรี นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ดวงจันทร์บางครั้งก็อยู่ใกล้บางครั้งก็อยู่ไกลจากโลก ถ้าเกิดสุริยุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งไกลจากโลกมองเรามองไปจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งก็จะทำให้ดวงจันทร์บดบังพระอาทิตย์ได้ไม่หมด จึงทำให้เรามองเห็นเป็นดวงอาทิตย์ลักษณ์เป็นแสงวงแหวน เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถมองเห็นได้จากบนโลก โดยเราจะเห็นเงามืดที่ทอดแสงมาสู่โลกของเรา แต่จะเป็นเงา antumbra ที่ทอดไปถึงโลกแทน ส่วนเส้นทางที่เงา antumbra พาดผ่านบนพื้นโลกเรียกว่า path of annularity และตลอดเส้นทางนี้เราจะเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน